Publicerad 8 juni 2018

Omfattande förändringar beträffande beskattningen av hyrpersonal inom vården

Följande är en kortfattad och förenklad beskrivning av momsläget.

Slutsats

Vårdlänkens samtliga tjänster är enligt HFD:s dom av den 7 juni 2018 momspliktiga. Detta riskerar tyvärr att fördyra tjänsterna för privata vårdgivare, som bedriver momsfri verksamhet, medan landstingen får full momskompensation från staten.

Skatteverket

Tidigare har den förhärskande uppfattningen varit att uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal som ska utföra sjukvård varit momsfri. Eftersom personaluthyrningen varit ett led i vårdgivarens momsfria verksamhet har personaluthyrningen varit så nära förknippad med den momsfria verksamheten att även personaluthyrningen skulle vara momsbefriad (Skatteverkets ställningstagande med diarienummer 131 156230-16/111 samt Skatteverkets broschyr SKV 552 utgåva 24, s. 30).

Skatterättsnämnden

Redan tidigare i år kom Skatterättsnämnden med ett förhandsavgörande beträffande frågan huruvida moms ska utgå för den tjänst bemanningsföretag tillhandahåller genom att hyra ut läkare för vårdgivande. Nämnden kom fram till att det är bolagets personaluthyrande verksamhet som är avgörande för frågan, inte vad det uthyrande företagets personal utförde för arbetsuppgifter hos inhyraren (Skatterättsnämndens diarienummer (30-16/I).

Högsta förvaltningsdomstolen

Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD konstaterade att frågan i målet gällde ”om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt”. HFD konstaterade i domen att Skatteverket tidigare varit av uppfattningen att så tidigare var fallet, med anledning av uttalanden i förarbeten till mervärdesskattelagstiftningen.

HFD fortsätter domen med att konstatera att det i första hand är innehållet i EU:s bakomliggande mervärdesskattedirektiv som är vägledande vid tolkningen av bestämmelserna, inte uttalanden i förarbeten (EU-rätt går före svensk rätt). Längre fram förs resonemang beträffande rättsfall från EU-domstolen, som landar i slutsatsen att bemanningsföretag inte utgör ett sådant organ som kan vara momsbefriat, även fast den uthyrda, legitimerade personalen tillhandahåller sjukvård hos en vårdgivare/sjukhus.

Skatteverkets ställningstagande, Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär, mervärdesskatt

Skatterättsnämndens förhandsbesked, diarienummer 30-16/I

Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 7 juni 2018, i mål nr 7270-17

 

Seth Selin
Jur.kand. & Ekon.kand.
Bolagsjurist